Koszt prądu w 2023 roku

Rząd pracuje nad projektem ustawy, którego celem będzie ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. Kiedy i dla kogo prąd będzie tańszy?

Rząd wydał komunikat, w którym informuje, że jest w trakcie przygotowania ustawy łagodzącej ceny energii w 2023 roku. Nowe przepisy mają wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc obejmie także samorządy oraz m.in. szkoły, szpitale, domy pomocy społecznej czy noclegownie. Nie bez pomocy zostaną również niektóre gospodarstwa domowe.

Wstępnie projekt ma się opierać na wprowadzeniu maksymalnej ceny energii elektrycznej.  Odbiorcy uprawnieni przez sprzedawców energii, zapłacą nie wyższej niż 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych i 785 zł za MWh dla pozostałych uprawnionych odbiorców.

W komunikacie wskazano, że cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi – od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.

Kto otrzyma pomoc?

Oprócz przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, z pomocy skorzystają podmioty użyteczności publicznej, takie jak podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie, podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, noclegownie i ogrzewalnie.